Aura                 Sára             Nike               Dina                 Sisi           Shaki             Scooby         Chilli                       Benny                                                      
     

Zápisní řád Českomoravské kynologické unie

ZÁPISNÍ ŘÁD ČMKU

PREAMBULE

1.       Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena, tak jak jsou popsána jednotlivými standardy FCI nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných.

2.       Zápisní řád ČMKU je základní normou pro chov plemen psů začleněných do ČMKU a plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI.

3.       S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu FCI. Dále obchod se psy a podpora tohoto konání.

4.       Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI jakožto vyšší závazné normy

5.       Nedílnou součástí tohoto Zápisního řádu ČMKU jsou směrnice, které tento řád doplňují a upravují dle konkrétně platné legislativy a potřeb ČMKU. Současně tyto směrnice mohou být samostatně upraveny podle nově vzniklé situace v budoucnosti.

6.       Základní podmínky pro chov psů jsou následující:

a)    Reprodukce chovných zvířat je přípustná u:

-              malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 14. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, ode dne ukončeného 14. měsíce až neomezeně u psů

-              velkých plemen nad 50 cm výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, ode dne ukončeného 17. měsíce až neomezeně u psů.

Pokud se tedy fena malého plemene narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. března 2010.

-              fen, které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.

b) Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně; ideální počet je jeden vrh ročně.

c)   Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

d) Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.

e) Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.

7.       Je v pravomoci chovatelských klubů požadavky uvedené v bodu 6 a,b,c ve svých vnitřních předpisech zpřísnit, nikoli však zmírnit.

I. Chov a jeho řízení

1.       Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.

2.       Druhy chovu:

a) čistokrevná plemenitba,

        b) křížení (ve smyslu předpisů FCI).

3.       Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. Chovatelský klub musí být ČMKU uznán.

Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom klubu. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub. Speciální podmínky chovnosti určují chovatelské kluby. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a zákonem č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, pro která byl ČMKU zmocněn. Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis pro chovatele, musí ale umožnit chov i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene. Klub musí písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli - nečleny. *

* V přechodném období do 30. 4. 2009 platí původní znění řádu („…může ale umožnit chov i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene. Klub, který chov nečlenům umožňuje, musí písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli – nečleny“).

4.       Chovatelské kluby mohou při respektování tohoto zápisního řádu sestavit vlastní zápisní řády, které stanoví cíle chovu. Míněné řády mohou stanovit přísnější podmínky, musí ale vždy respektovat veškerá ustanovení Mezinárodního chovatelského řádu FCI a Zápisního řádu ČMKU. Tyto zápisní řády musí přiměřeně zohledňovat pracovní a užitné vlastnosti příslušných plemen, které jsou pro plemeno specifické.

5.       Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu,  jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující. Jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z chovu vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní.

II. Chovatelská stanice

1.       Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.

2.       Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.

3.       Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.

4.       Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

5.       Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.

6.       Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost.

7.       Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením.

8.       Registrace chovatelské stanice zaniká:

a)      písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice.  

b)     úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 Směrnice ČMKU – Zásady registrace chovatelských stanic.

c)      není-li stanovený poplatek za registraci CHS uhrazen do 2 měsíců po jejím odeslání z ČMKU chovateli, je název uvolněn pro další zájemce

9.       Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.

III. Chovní jedinci

1.       Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených příslušným chovatelským klubem.

2.       Podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské kluby ve své pravomoci, přičemž respektují platný standard FCI. Pokud existuje více klubů pro jedno plemeno, musí mít stejné podmínky pro zařazení do chovu a vzájemně si respektovat chovné jedince.

Pokud nedojde ke shodě, určuje na základě doporučení Komise pro chov a zdraví ČMKU podmínky pro zařazení do chovu P ČMKU.

3.       Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu i s přílohou plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců.

IV. Chovatel, majitel chovného psa

1.       Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.

2.       Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu.

3.       Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.

4.       Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15 dnů oznámena písemně vedení chovatelského klubu a plemenné knize.

5.       Změna držení:

        - u chovného psa neprodleně,

- u feny se zápisem vrhu musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize.

6.       Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.

7.       Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého.

8.       V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.

V. Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)

1.       Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí listy (není-li klubem určeno jinak).

2.       Platnost krycích listů je neomezená (není-li klubem určeno jinak).

3.       Krycí list je zásadně vystavován klubem, kde je chov realizován.

4.       Krycí listy musí obsahovat následující údaje:

- jméno psa (psů) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu (zápisů),

        - jméno feny a číslo jejího zápisu,

        - jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa,

        - jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,

        - podpisy obou majitelů (držitelů),

        - místo a datum krytí.

5.       Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.     

Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu určí chovatelský klub.

VI. Krytí

1.       Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu.

2.       Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.

3.       Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.

4.       Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.

5.       Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě.

6.       Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes ve smyslu chovatelského řádu příslušného klubu, uvedený na krycím listu.

7.       Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení (stejně jako v případě neplánovaného krytí vlastním psem majitele) řeší příslušný chovatelský klub individuálně.

8.       Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.

9.       Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.

10.   Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy.

11.   Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.

12.   Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU.

13.   Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.

14.   Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.

15.   Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.

16.   Podmínky zahraničního krytí určuje zápisní řád klubu.

17.   Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

VII. Vrh

1.       Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen příslušný chovatelský klub.

2.       O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu příslušnému poradci chovu a držiteli psa, která obsahuje:

- základní identifikační údaje,

        - datum krytí a vrhu,

        - počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat,

        - pohlaví,

        - informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).

3.       Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu do 75 dnů po krytí.

VIII. Průkaz původu

1.       Průkaz původu (dále v celém textu jen PP) je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.

2.       PP musí obsahovat:

        a) nutné identifikační údaje o psu/feně:

        - plemeno

        - jméno a chovatelská stanice

        - pohlaví

        - datum narození

        - tetování/čipování

        - druh a barvu srsti

        - údaje o chovateli

        b) nejméně tři generace předků (neplatí pro Z Reg a N Reg)

        c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací.

3.       Pro každého jedince je vystaven jeden PP. PP je příslušenstvím tohoto jedince.

4.       Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP.

5.       Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát.

6.       Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČMKU.

7.       Zápisy do části PP k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU). Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

IX. Zápisy štěňat do plemenné knihy

1.       PP vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem.

2.       Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny stálé bydliště. Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do uznané plemenné knihy.    

3.       Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu. Za platnost přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub.

4.       Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP včetně dokladu o chovnosti.

5.       Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška vrhu označených štěňat (způsob označování viz směrnice) musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.

6.       Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem „A“. Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem CH, které je samostatným písmenem české abecedy. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von, of,…). Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, Y, X a písmena s diakritikou.

7.       Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.

8.       Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).

9.       V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.

10.   V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany chovatele může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání.

X. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

1.       Jedincům dovezeným s platnými PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu /rok narození. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno vždy uvádět  zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy .

2.       PP, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem.

3.       Originální PP se u importovaných zvířat zásadně nepřepisují na formuláře ČMKU.

4.       Do ČR nově dovezené FCI dosud neuznané plemeno může být do PK ČMKU viz bod XI. Zapsáno pouze za předpokladu, že bude doloženo, že se toto plemeno chová v některé z členských nebo partnerských zemí FCI a že bude doložen standard plemene a exportní průkaz původu.

XI. Zápis do registru

Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. PP, vystavené pro všechny jedince zapsané do registru musí být výrazně odlišené od PP jedinců řádně zapsaných (FCI). Jsou vždy bez zkratky ČMKU, bez znaku FCI a s vyznačením druhu registru. Při plemenné knize ČMKU existují 3 druhy registru: 

1. pomocný

2. zvláštní

3. národní                                                                                                                                                                       

1.       Pomocný registr (P Reg)

Do pomocného registru se zapisují:

a)      Jedinci importovaní z  nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI, pokud tato země není zemí jejich původu (např. pudl z Vietnamu apod.).

b)      Jedinci bez PP.

Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU č.1, a to pro všechna  plemena. Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti příslušného chovatelského klubu.

- K ní je nutno doložit dva originály výstavních posudků od dvou mezinárodních rozhodčích s oceněním nejméně „velmi dobrá“. Kopii této žádosti poskytne klub majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání uvedených posudků. Výstavní posudky musí být vypracovány na formulářích, které žadateli poskytne ČMKU.

- Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady plemenných knih ČMKU.

Pro jedince v pomocném registru je pověřeným pracovníkem plemenné knihy vystavena registrační karta (průkaz P Reg), kde smí být uvedeno pouze jméno, plemeno, datum narození, eventuelně barva a typ srsti. Jména předků se neuvádějí, i když jsou známa, stejně jako chovatel. Je možno vystavit též přílohu pro výstavy.

Zápis se provádí ve zvláštní řadě čísel, jediné pro celou ČR a pro všechna plemena v pomocném registru tímto způsobem:

P Reg/zkratka plemene/pořadové číslo/rok zápisu/rok narození, je-li znám

Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU, pokud nejde o národní plemeno (N Reg).

2.    Zvláštní registr (Z Reg)

Do zvláštního registru se zapisují:

a)      Potomci jedinců zapsaných v pomocném registru, nejde-li o plemeno vedené v N Reg.

b)      Jedinci importovaní z nečlenských zemí FCI, pokud jsou tyto země  zeměmi původu dotyčného plemene (např. azavak z Mali).

c)       Jedinci ze zahraničních registrů FCI na úrovni zvláštního registru, jestliže tito psi postrádají 3 kompletní generace.

d)      Jedinci importovaní ze zemí FCI, kteří nemají doloženy 3 generace předků FCI.

Štěňatům, narozeným ve zvláštním registru, se vystavuje PP se všemi běžnými identifikačními údaji a všemi předky, kteří jsou v dokladech rodičů uvedeni.

Zápis do zvláštního registru se provádí v souvislé řadě čísel spolu s řádnými zápisy daného plemene způsobem:

Z Reg/zkratka plemene/číslo zápisu/-event. rok importu/rok narození

Psi importovaní ze zemí bývalého Sovětského svazu zapsaní v ČR do roku 1990 mající úplné PP nejsou vedeni v Z Reg. Všichni takoví psi zapsaní po 1.1.1991 jsou v Z Reg, není-li vydaný PP již zaregistrován v FCI uznané plemenné knize těchto zemí či nejde-li o národní plemeno (N Reg).

3.   Národní registr (N Reg)

Do národního registru se zapisují plemena nebo rázy neuznané FCI (český horský pes, chodský pes, pražský krysařík, vícebarevný pudl atd.), a to i tehdy, nemají-li zapisovaní psi kompletní 3 generace.

Pro jedince v národním registru je vystavován PP se všemi identifikačními údaji, nezbytnými pro chov plemene, jak u štěňat, tak u předků podle požadavků chovatelského klubu. PP je dle nařízení FCI označen nápisem „breed not recognized by the FCI“.

Zápis se provádí v separátní řadě čísel pro každé plemeno nebo neuznaný ráz způsobem:

N Reg/zkratka plemene/číslo zápisu/-event. rok importu/rok narození
XII. Vydávání přepisu a duplikátu průkazu původu

1.       Přepis i duplikát vydává ta plemenná kniha, která vystavila originál PP.

2.       Přepis PP se vydává v případě, kdy dojde k poškození či znehodnocení originálního PP. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti plemenné knihy poškozený či znehodnocený PP.

3.       Duplikát PP se vystavuje v případě, kdy byl původní PP ztracen, případně pes, jemuž původní PP patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo zabaven policií. Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele nebo své střešní organizace. V případě, že pes měl řádný exportní PP, může žádost podat zahraniční majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné knihy, na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů. Duplikát PP se vydává po zveřejnění žádosti v kynologických časopisech (Pes přítel člověka, Svět psů, event. Myslivost) a na webových stránkách ČMKU po uplynutí 30 kalendářních dní. O datu jeho vydání rozhoduje datum uveřejněné v kynologickém tisku. Po vydání duplikátu se stává původní PP neplatným. Duplikát duplikátu bude pořadově označen a zpoplatněn stanovenou částkou navýšenou o 300%.

XIII. Administrativa plemenných knih

Povinná dokumentace:

1.       Přihlášky vrhů dle plemen a čísel zápisu, krycí listy, potvrzení o označení štěňat.

2.       Kopie PP zapsaných vrhů.

3.       Kopie PP importovaných jedinců (založeny v číselné řadě zapsaných vrhů).

4.       Základní a národní registr s výrazným označením Reg (založen v číselné řadě zapsaných vrhů) .

5.       Evidenci pomocného registru (P Reg) vede pouze pracoviště plemenné knihy ČMKU č.1.

XIV. Export

1.       PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovištěm plemenné knihy ČMKU označen:

-          razítkem EXPORT PEDIGREE

-          reliéfním razítkem se znakem ČMKU

-          hologramem

-          kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka

-          jménem a kompletní adresou nového majitele.

2.       Exportní PP lze vystavit pouze pro fyzickou osobu.  Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

3.       Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce.

 

XV. Závěrečná ustanovení

1.       Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu ČMKU chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.

2.       Zápisní řád jednotlivých chovatelských klubů musí respektovat ustanovení tohoto řádu a závazných právních předpisů.

Schválen P ČMKU dne 19. 01. 2006 s okamžitou platností.

Aktualizace:

Úprava čl. IX, bod 6 – Usnesení 10/37/06 dne 24.8.2006

Úprava čl. X, bod 4 – Usnesení 61/8/2007 dne 18.10.2007

Úprava čl. IX, bod 10 – schváleno P ČMKU dne 20.3.2008 s okamžitou platností

Úprava čl. I, bod 3 – Usnesení 27/05/08

Úprava čl. IX, bod 6 – Usnesení 28/05/08 dne 26.6.2008 s okamžitou platností

Úprava čl. I, bod 3 – Usnesení 36/08/08 dne 21.8.2008

Úprava čl. X, bod 1 – Usnesení 43/08/08 dne 21.8.2008 s platností od 1.1.2009

Úprava čl. XI, bod 3 – Usnesení 46/09/08 dne 25.9.2008 s okamžitou platností

Úprava čl.XII, bod 3 – Usnesení 46/09/08 dne 25.9.2008 s okamžitou platností

Úprava čl. XIV, bod 1 - Usnesení 46/09/08 dne 25.9.2008 s okamžitou platností

Úprava čl. IX, bod 6 – Usnesení 47/09/08 dne 25.9.2008 s okamžitou platností

Úprava čl. XII, bod 3 – Usnesení  60/11/08dne 6.11.2008 s okamžitou platností

Úprava čl. IX., bod 6 – Usnesení 83/04/09 ze dne 9.4.2009 s okamžitou platností

Úprava čl. II, bod 8 c) – Usnesení 98/06/09 ze dne 18.6.2009 s platností od 1.1.2010

Úprava Preambule, bod 6 a 7; čl. III., bod 2; čl. IV., bod 9; čl. VI., bod 12; čl. VII, bod 2 a 3 – Usnesení 103/06/09 ze dne 18.6.2009, s okamžitou platností, přechodné období do 31.12.2009

Úprava čl. XI/1., bod b) – Usnesení 187/07/10 dne 16.7.2010, s okamžitou platností

 

Převzato ze stránek ČMKU : http://www.cmku.cz

 
Vše pro milovníky zlatých retrívrů, těchto úžasných chlupáčů !