Aura                 Sára             Nike               Dina                 Sisi           Shaki             Scooby         Chilli                       Benny                                                      
     

FOTOGALERIE/PHOTOGALLERY :

Cheek to Cheek Don Quijote de la Mancha
.. tak  už máme "doma" malého

"fracouzkého rytíře" !

... naší smečku jsme rozšířili o nadějného retrívřího kluka:
Cheek to Cheek
Don Quijote ( de la Mancha )
 
po domácky 
 

"Scooby Doo" ...

... so now we have at home small

 "french knight"!

... We have expanded our kennel with a promising retriever boy: 
Cheek to Cheek
Don Quijote ( de la Mancha )
 
nick name is 
 

"Scooby Doo" ...

... pořízení  goldeního kluka jsme plánovali dlouho ... a až nyní teprve nastala ta "správná doba"  a narodil se ... :-) ,

a o to je to příznivější, že zrovna v období, kdy našemu chlapákovi Bennymu již budou  4 roky a to je ta nejvyšší doba mu pořídit kámoše a "žáčka"...

.. acquisition of golden retriever boy, we planned a long time ... and until now was the "right time" and he was born... :-),
 

and now it is right period when our boy Benny is 4 years and it is the maximum time he make friends and student ...

... výběr Scoobyho nebyl jednoduchý,  protože u nás i ve světě je velmi mnoho kvalitních psů, respektive potencionálních rodičů ... ale naše nároky byly veliké, protože upřednostňujeme především výborné zdraví rodičů, výborný exteriér a vynikající povahu ... a však jsme též hledali  lovecké předpoklady po potomcích rodičů s vlohami v praxi ... a hlavně jak se říká, hledali jsme "novou krev" pro náš další chov v naší CHS !

... Scoobys choice was not easy, because on the world is a lot of very good dogs, or potential parents ... but our demands were great, especially since prefer the excellent health of parents, excellent exterior and a great character ... but we are also looking for conditions after offsprings of parents with abilities in practice ... and especially as the saying goes, we are looking for "new blood" for our further breeding in our Kennel !

... za výběr Scoobyho vděčíme především chovateli z CHS Sequins Casperovi Knippenborgovi a chovatelce z CHS Cheek to Cheek Marii Bazin ...:-)

... a tímto jim moc děkujeme za trpělivost a rady !

... for the selection of Scooby we thanks especially breeders from Kennel Sequins: Casper Knippenborg and breeder of Kennel Cheek to Cheek:  Mary Bazin ... :-)


... and following them too thank you for your patience and advice !

 
... ačkoliv se Scooby narodil ve Francii - Normandii ve známé CHS Cheek to Cheek mamince Freye, má Scooby   "anglický" původ s malým přídavkem původu "švédského" ... a protože jeho tatínek Oliver působí v CHS Kowalski ve Španělsku, dostal úžasné španělské jméno  ... :-)
Cheek to Cheek
Don Quijote ( de la Mancha )
... Scooby was born in France - Normandy known as CHS Cheek to Cheek mum Freya, the Scooby "English" origin with a small addition of origin "Swedish" ... and because his father Oliver operate in CHS Kowalski in Spain, given the amazing Spanish name ... :-)
Cheek to Cheek
Don Quijote ( de la Mancha )
... Scooby je ze šesti sourozenců a má dva brášky a tři sestřičky a než dostali svá jména:
  Don Diego de la Vega
  Don Camillo
  Dońa Isabel
  Dońa Sofia
  Dońa Antonia

... byli označováni dle  barevných stužek: Mr. Red, Mr.Brown, Mr. Blue a Ms. Green, Ms.Orange, Ms. Pink ... a Scooby byl Mr. RED ... fotogalerii štěnísek  ještě v CHS Cheek to Cheek si můžete prohlédnout ZDE

... Scooby is of the six siblings and has two brothers and three sisters and than got their names:
  Don Diego de la Vega
  Don Camillo
  Dońa Isabel
  Dońa Sofia
  Dońa Antonia

... were identified according to color ferrets: Mr. Red, Mr.Brown, Mr. Blue and Ms.. Green, Ms.Orange, Ms. Pink ... and Scooby was Mr. RED ... puppies photos in kennel Cheek to Cheek can be viewed HERE

... Scooby má ve svém rodokmenu předky a příbuzné zvučných jmen z CHS s dlouholetou tradicí v chovu goldenů jako je  Cheek to Cheek, Sietham, Mitcharron, Marjamez, Erinderry, Standfast, Linchael, Dewmist, Inassica, Telcaro,  Westley, Nortonwood, Styal, ...no zkrátka jeho předpoklady jsou úžasné, ale jen čas nám ukáže, zda se nám  sen o  skvělém  pesanovi vyplní ve skutečnost ... ... Scooby has in its pedigree a lot of ancestors and relatives famous names of kennels with a long tradition in breeding of golden like Cheek to Cheek, Sietham, Mitcharron, Marjamez, Erinderry, Standfast, Linchael, Dewmist, Inassica, Telcaro, Westley, Nortonwood, Styal, .. . no short of its projections are amazing, but only time will show us whether we dream of great dog in fact ...
... věříme, že výběr byl pro naší CHS  správný ... :-) ... a moc si přejeme, aby Scooby byl dalším naším "štěstíčkem" v naší CHS, protože právě  Scooby by měl být i  "pokračovatelem"  chovu goldenů v naší CHS... :-)

... we believe that the choice was for our kennel right ... :-) ... and the power we wish to further our Scooby was "lucky" in our Kennel, because Scooby should be the "successor" in our breeding of goldens Kennel ... :-)
 

... tak to jsou ty naše plány  a Scooby ?

Scooby Doo je  náramně spokojené, seběvědomé, veselé a živé štěndo, které se báječně začleňuje do naší lidské i psí  smečky a v současné době je jeho největší starost  o misku plnou granulek, hry a spánek....

... so those are of our plans and Scooby?

Scooby Doo is greatly satisfied, self-confident, funny and live puppy, which is fabulously included in our human and dog kennel and is currently its the biggest care are granule, games and sleep ....

... sama chovatelka Marie o něm doslova napsala :

Cool, I am happy we chose mr red for you………

He was one of my favourite temperaments since I start breeding, very much my Russell (some like it hot)

This kind of pup will do anything to please you, its exactly the type of golden I like to breed…….

Gentle and clever…

And he has the sweetest eyes in the world….

... a co říci na závěr:
 
Díky Caspere a Diano !!!
 

CHS Sequins

 
Díky Marie !!!
 

CHS Cheek to Cheek

 
 
... Marie itself Keeper of him literally wrote:
 

Cool, I am happy we chose mr red for you………

He was one of my favourite temperaments since I start breeding, very much my Russell (some like it hot)

This kind of pup will do anything to please you, its exactly the type of golden I like to breed…….

Gentle and clever…

And he has the sweetest eyes in the world….

... and what to say at the end ?
 
Casper and Diana Thank you !
 
Kennel Sequins
 
Marie Thank you !
 
Kennel Cheek to Cheek
 
S Kirušou ... Scooby a Shaki ... S Aurinou ...
Shaki a Doo ...
S Nikčou ...

Shaki a Scooby ..,

Aurina s Diuší se o mne přetahujou ...

S Didínkem ...

 

S Darinkou ...
  Bookmark and Share